Sự kiện và bình luận

Nhà văn Nguyễn Hiếu và đòi hỏi công bằng cho những vở kịch

Nhà văn Nguyễn Hiếu và đòi hỏi công bằng cho những vở kịch

Thật là đột ngột khi nghe tin nhà văn Nguyễn Hiếu đã vĩnh biệt chúng ta hồi 10h50 ngày 5/3/2023. Không ai có thể nghĩ nhà văn Nguyễn Hiếu lại ra đi sớm thế, dù biết ông đã 75 tuổi (1948-2023}. Ông đang viết chung với nhà thơ Lê Huy Quang một...
Xem thêm