Thành phần ban tổ chức Hội thảo Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc”

03/11/2018

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY VĂN HÓA DÂN TỘC

 

– Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc tại Quyết định số 830/QĐ/LHH ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật VN;

– Căn cứ Quyết định số 45/QĐ/TT của Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc về việc giao tạp chí Văn hiến Việt Nam trực tiếp tổ chức Hội thảo Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc”;

– Căn cứ công văn số 3588/TH-VHVN của Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thông báo ý kiến của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Văn hóa Dân tộc”;

– Căn cứ kế hoạch tổ chức Hội thảo Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc” của tạp chí Văn hiến Việt Nam đã được phê duyệt;

– Theo đề nghị của Tổng Biên tập tạp chí Văn hiến Việt Nam;

– Xét khả năng và đạo đức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Nay thành lập Ban tổ chức Hội thảo Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc” gồm các thành viên sau:

1. Nhà nghiên cứu, nhà báo Nguyễn Thế Khoa, Tổng Biên tập tạp chí Văn hiến Việt Nam, Trưởng Ban.

2. Thượng tá, NSUT Nguyễn Thế Phiệt, Chánh Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Phó Trưởng Ban Thường trực.

3. GSTS Lê Ngọc Canh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Phó Trưởng Ban.

4. Nhà báo Nguyễn Hữu Thi, Phó Tổng Biên tập tạp chí Văn hiến Việt Nam, Phó Trưởng Ban.

5. Nhà báo Ngô Ngọc Tuân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông Quốc gia VN, Phó Trưởng ban..

6. PGSTS Đoàn Thị Tình, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Ủy viên.

7. Đại tá Nguyễn Hoàng Mai, Phó Văn phòng Trung tâm Nghien cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Ủy viên.

8. Nhà báo Đặng Đức Duy, Phó Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc.

9. TS Nguyễn Minh San, Phó Tổng Biên tạp tạp chí Văn hiến Việt Nam, Ủy viên.

10. Ths Phạm Thị Ngọc Anh, Phó Văn Phòng Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Ủy viên.

11. Nhà báo Ngô Văn Tới, Tổng thư ký toà soạn tạp chí Văn hiến Việt Nam, Ủy viên.

ĐIỀU II: Ban tổ chức có trách nhiệm vận động tài trợ, lập kế hoạch chi tiết, phối hợp có hiệu quả với các cơ quan đơn vị, cá nhân liên quan, chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương của Ban Chỉ đạo Hội thảo, hoạt động tích cực, năng động sáng tạo, tổ chức thành công Hội thảo Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc” . Ban tổ chức sẽ tự giải thể sau khi tổ chức hội thảo thành công.

ĐIỀU III: Tổng Biên tập tạp chí Văn hiến Việt Nam, Chánh Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc và các đơn vị, cá nhân liên quan thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY VĂN HÓA DÂN TỘC

GS Hoàng Chương

 

 

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Nặng lòng với dân ca quan họ

Nặng lòng với dân ca quan họ

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc – 40 năm nhìn lại

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc – 40 năm nhìn lại

Thư mời viết tham luận Hội thảo Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc”

Thư mời viết tham luận Hội thảo Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc”

Thư mời tài trợ Hội thảo Khoa học Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyễn Giáp với văn hóa dân tộc”

Thư mời tài trợ Hội thảo Khoa học Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyễn Giáp với văn hóa dân tộc”

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO QUỐC GIA “ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI VĂN HÓA DÂN TỘC”

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO QUỐC GIA “ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI VĂN HÓA DÂN TỘC”