Tạm dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người

28/03/2020