Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc để việc thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao

22:43 | 04/12/2023

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc để việc thực hiện Nghị quyết đạt được hiệu quả cao, không để xảy ra tình trạng “đầu voi, đuôi chuột”, hình thức, đối phó…

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Chiều 4/12, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức tiếp tục diễn ra với 2 chuyên đề quan trọng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu bế mạc Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang truyền đạt chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”…

Chỉ rõ các báo cáo đã nhấn mạnh, làm sâu sắc thêm nội dung trong từng Nghị quyết về kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; nêu rõ những điểm mới, bối cảnh, quan điểm, mục tiêu, giải pháp; cập nhật thêm các thông tin có liên quan nhằm rõ thêm tình hình, quan điểm, các yêu cầu của từng Nghị quyết, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm quyết liệt, đồng bộ các Nghị quyết đã đề ra.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, cùng với các Nghị quyết quan trọng trên, tiếp nối Hội nghị Trung ương 7 về đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đã thảo luận và cho ý kiến một số vấn đề lớn, hệ trọng khác. Đó là quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026 – 2031; tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 2023 – 2024 và kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 3 năm 2024 – 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét ban hành nhiều Nghị quyết, văn bản trên các lĩnh vực nhằm cụ thể hóa, nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kế thừa các nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng, đẩy mạnh việc cụ thể hóa, nâng cao hiệu quả thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kịp thời cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai từ Trung ương đến cơ sở.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tham gia nghiêm túc hội nghị. Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, số lượng tham gia hội nghị này có gần 1,5 triệu cán bộ, đảng viên của hơn 16.000 tổ chức Đảng trên cả nước. Có địa phương kết nối tới cấp xã, phường, thị trấn.

“Đây chỉ là bước khởi đầu để nghị quyết đi vào cuộc sống. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các nghị quyết, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm nỗ lực để đảm bảo các nghị quyết đạt được kết quả thực chất gắn với từng địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, số lượng tham gia hội nghị này có gần 1,5 triệu cán bộ, đảng viên của hơn 16.000 tổ chức Đảng trên cả nước. Có địa phương kết nối tới cấp xã, phường, thị trấn.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho rằng: “Thực tế quá trình kiểm tra, giám sát từng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng cho thấy, một số nghị quyết, chủ trương quan trọng ở mặt này, mặt khác một số cấp ủy, tổ chức đảng vẫn nhận thức chưa đầy đủ, toàn diện, chưa sâu sát, chưa quyết tâm cao; nơi này nơi kia hiệu quả tổ chức thực hiện cũng còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu”.

Lưu ý điều này, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng cần rút kinh nghiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc để việc thực hiện Nghị quyết đạt được hiệu quả cao, không để xảy ra tình trạng “đầu voi, đuôi chuột”, hình thức, đối phó, sao cho Nghị quyết phải đi vào cuộc sống một cách thực chất nhất.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, thời gian còn lại không dài, cùng với việc triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, từ đây đến cuối năm còn nhiều nhiệm vụ quan trọng khác phải triển khai trước khi kết thúc năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gồm: kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân; tổng kết công tác năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024… Trong đó, Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 yêu cầu, phải hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trước ngày 10/1/2024.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý, nhiệm vụ của năm 2024 được triển khai trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới bên cạnh thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; một số phát sinh có thể nằm ngoài dự kiến của chúng ta; một số địa phương phải tăng tốc có giải pháp đột phá mới có thể đạt được mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra… nên đòi hỏi phải chủ động nắm sát tình hình, kịp thời, có giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống./.

Cùng chuyên mục

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Quốc hội bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội

Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ đoàn kết trong Đảng đến đồng thuận xã hội

Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ đoàn kết trong Đảng đến đồng thuận xã hội

Thủ tướng chỉ thị chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học 2024

Thủ tướng chỉ thị chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học 2024

Thủ tướng: KHCN và đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận, là con đường ngắn nhất để đạt các mục tiêu

Thủ tướng: KHCN và đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận, là con đường ngắn nhất để đạt các mục tiêu

Thủ tướng khảo sát dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng và công tác ứng phó sạt lở tại Cần Thơ

Thủ tướng khảo sát dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng và công tác ứng phó sạt lở tại Cần Thơ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 12 ‘từ khóa’ để Đồng bằng sông Hồng phát triển bứt phá, bao trùm, toàn diện và bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 12 ‘từ khóa’ để Đồng bằng sông Hồng phát triển bứt phá, bao trùm, toàn diện và bền vững

Ngộ độc thực phẩm có xu hướng gia tăng, Thủ tướng Chính phủ ra công điện chỉ đạo ngăn ngừa, xử lý

Ngộ độc thực phẩm có xu hướng gia tăng, Thủ tướng Chính phủ ra công điện chỉ đạo ngăn ngừa, xử lý

Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam