Thành ủy TP.HCM muốn “mua tin” về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

7:44 | 31/10/2023

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải vừa thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM ký ban hành quy định về việc mua tin và xử lý thông tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) trên địa bàn TP.

Quy định này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền; quyền, nghĩa vụ của người cung cấp thông tin; trách nhiệm của người tiếp nhận, xử lý thông tin và trình tự, thủ tục tiếp nhận, xử lý thông tin để chi trả, hỗ trợ (gọi tắt là mua tin) cho người cung cấp thông tin phản ảnh về hành vi tham nhũng, tiêu cực với Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo PCTNTC TP.HCM để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn TP.HCM.

Người cung cấp thông tin là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đang sinh sống, làm việc và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; không bao gồm tổ chức, cá nhân chuyên trách trong công tác chống tham nhũng, tiêu cực và cán bộ, công chức, nhân viên tại cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền tiếp nhận thông tin.

Người tiếp nhận, xử lý thông tin và mua tin là Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP; các thành viên trong Ban Chỉ đạo; Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Ban Nội chính Thành ủy.

10 triệu đồng/tin báo và được bảo vệ để không bị trù dập

Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM giải thích rõ, mua tin không phải là một giao dịch dân sự. Đây được xem là hình thức khuyến khích, động viên đối với người cung cấp thông tin có giá trị, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM cũng đưa ra nguyên tắc tiếp nhận, xử lý thông tin và mua tin.

Theo đó, việc tiếp nhận, xử lý thông tin và mua tin phải đảm bảo bí mật, kịp thời, chính xác, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Việc tiếp nhận thông tin của người cung cấp tin phải theo nguyên tắc “đơn tuyến”, nghĩa là người cung cấp thông tin chỉ gặp gỡ, trao đổi, làm việc, cung cấp thông tin trực tiếp cho người tiếp nhận thông tin, không thông qua trung gian. Danh tính của người cung cấp thông tin phải được ký hiệu bằng mã số.

Ban Thường vụ Thành uỷ cũng yêu cầu bảo đảm bí mật, an toàn cho người cung cấp thông tin theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo, người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các thông tin, tài liệu của người cung cấp thông tin phải được thẩm tra, xác minh, sử dụng, quản lý hiệu quả, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Người cung cấp thông tin sẽ được đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác khi cung cấp thông tin; được nhận khoản tiền mua tin theo Quy định này nếu thông tin cung cấp chính xác, giúp các cơ quan chức năng có cơ sở thẩm tra, xác minh và xử lý được hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Được xem xét khen thưởng theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực; được đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ người tố cáo khi có biểu hiện bị đe doạ, trả thù, trù dập.

Được cơ quan tiếp nhận, xử lý thông tin thông báo bằng hình thức phù hợp về kết quả xác minh, giải quyết, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực đối với các tổ chức, cá nhân do mình cung cấp thông tin phản ánh về hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Người cung cấp thông tin có nghĩa vụ cung cấp, bổ sung các thông tin, tài liệu về các hành vi tham nhũng, tiêu cực; không được phát tán, tiết lộ, hủy hoại tin, làm sai lệch thông tin gốc trong thời gian cơ quan chức năng chưa có kết luận thẩm tra, xác minh thông tin.

Đồng thời, chịu trách nhiệm về tính xác thực của những thông tin, tài liệu do mình cung cấp; bồi thường thiệt hại hoặc bị truy cứu trách nhiệm do hành vi cố ý tố cáo, phản ánh sai sự thật của mình gây ra.

Tổng số tiền người cung cấp thông tin được nhận không vượt quá mức quy định là 10.000.000 đồng/tin (vụ việc).

Giá trị, mức chi trả của thông tin được xem xét, xác định toàn diện theo kết luận, kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo mức độ, tính chất hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Trường hợp thông tin do nhiều người cung cấp và được gửi đến nhiều cá nhân, cơ quan, đơn vị thì chỉ được xem xét chi trả tiền mua tin 1 lần/ 1 vụ việc…

Trường hợp người cung cấp thông tin không có nhu cầu nhận tiền mua tin, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng nếu thông tin có giá trị trong công tác PCTNTC.

Ngoài chi trả tiền mua tin theo quy định này, nếu nguồn tin cung cấp có giá trị phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, góp phần quan trọng trong ngăn ngừa thiệt hại hoặc thu hồi tiền, tài sản có giá trị, được cấp có thẩm quyền công nhận, kết luận thì tùy trường hợp cụ thể Thủ trưởng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng phù hợp với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trong trường hợp các thông tin cung cấp không dẫn đến việc xử lý tổ chức hoặc cá nhân nhưng có giá trị ngăn chặn kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực có thể xảy ra trong tương lai, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực thì Thủ trưởng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo hoặc Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định chi tiền mua tin ngoài quy định.

Đảm bảo không được tiết lộ kết quả giải quyết thông tin

Cơ quan và người có thẩm quyền tổ chức thực hiện mua tin gồm: Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố có thẩm quyền tiếp nhận thông tin và giao Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo làm đầu mối xử lý thông tin theo quy định.

Thủ trưởng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Trưởng Ban Nội chính Thành ủy) là người được Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố giao quyền duyệt chi tiền mua tin và chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện mua tin theo Quy định này.

Ban Thường vụ Thành uỷ cũng quy định cũng nêu rõ trách nhiệm của người tiếp nhận, xử lý thông tin và mua tin. Thành viên Ban Chỉ đạo khi tiếp nhận thông tin phục vụ công tác PCTNTC có trách nhiệm rà soát ban đầu (nhập số văn thư cơ quan, phân loại theo điều kiện xử lý), lập phiếu chuyển đến Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để xử lý theo quy định đối với các đơn đủ điều kiện xử lý và có thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin.

Thủ trưởng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Trưởng Ban Nội chính Thành ủy) chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về tiếp nhận, xử lý thông tin và mua tin; đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo hoặc Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chức năng bảo vệ người tố cáo để bảo vệ người cung cấp thông tin khi có yêu cầu hoặc xét thấy cần thiết…

Quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin không được tiết lộ kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng liên quan khi chưa được công khai theo quy định.

Trường hợp không thụ lý thông tin được cung cấp, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC có trách nhiệm thông báo cho người cung cấp thông tin, hoàn trả văn bản, tài liệu có liên quan hoặc thực hiện lưu trữ theo quy định.

Phân định rõ quy trình xử lý thông tin

Sau khi tiếp nhận và xử lý thông tin, Thủ trưởng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định theo một trong các hướng sau:

Trường hợp không thụ lý: Sẽ hoàn trả các văn bản, tài liệu hoặc lưu văn bản, tài liệu và thông báo cho người cung cấp thông tin biết lý do.

Trường hợp thụ lý cần xác minh làm rõ:

– Thủ trưởng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo giao trực tiếp đầu mối làm việc với người cung cấp thông tin, đầu mối thẩm tra, xác minh, xử lý thông tin; khi tiếp nhận thông tin phải lập biên bản. Quá trình làm việc phải tuyệt đối giữ bí mật về thông tin có liên quan đến người cung cấp thông tin, không được tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin khác liên quan đến người cung cấp thông tin…

– Trên cơ sở kết quả xác minh sơ bộ, bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm tham mưu Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và xử lý theo quy định; kết quả giải quyết, xử lý của các cơ quan có thẩm quyền là căn cứ thực hiện chi trả cho người cung cấp thông tin.

Thông tin được thẩm tra, xác định mức trả khi được Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp nhận và đảm bảo các điều kiện, yêu cầu theo quy định tại Quy định này và được người cung cấp thông tin đề nghị.

Người cung cấp thông tin cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP bằng các hình thức sau:

+ Cung cấp thông tin trực tiếp:

Người cung cấp thông tin trực tiếp phản ánh, cung cấp thông tin cho Ban Chỉ đạo, các Thành viên Ban Chỉ đạo và bộ phận tiếp nhận thông tin của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tại trụ sở làm việc hoặc địa điểm phù hợp.

+ Cung cấp thông tin gián tiếp:

. Bằng văn bản qua đường bưu điện;

. Qua hộp thư điện tử của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Ban Nội chính Thành ủy): petate thanhuya tphcm gov.vn.

. Thông tin liên hệ với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo:

– Trụ sở Ban Tiếp công dân TP.HCM: Số 15 đường Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM (đại diện Ban Nội chính Thành ủy – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp nhận, xử lý).

– Trụ sở làm việc của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Ban Nội chính Thành ủy): Số 137 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Theo Thạc sỹ Võ Văn Tài- Giảng viên Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, việc Thành ủy TP.HCM có chế độ trả tiền để mua thông tin tiêu cực, tham nhũng là việc rất tích cực, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo TP.HCM trong công tác phòng chống tham nhũng.

Bởi thông tin tiêu cực, dấu hiệu tham nhũng là nguồn tin rất quan trọng đối với các cơ quan trong công tác phòng chống tham nhũng.

Việc trả thu nhập bị mất, ngày công lao động của công dân, đồng thời có khoản thưởng khuyến khích công dân, song song đó quy định về bảo mật danh tính, bảo vệ công dân theo luật phải được thực thi chặt chẽ.

Hồng Đức

Nguồn: https://baochinhphu.vn/thanh-uy-tphcm-muon-mua-tin-ve-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-102231030204842555.htm

Cùng chuyên mục

Thủ tướng bổ nhiệm 2 tân Thứ trưởng Bộ Công an

Thủ tướng bổ nhiệm 2 tân Thứ trưởng Bộ Công an

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội trong tiến trình đổi mới

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội trong tiến trình đổi mới

Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công

Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công

Thủ tướng chủ trì cuộc họp về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Thủ tướng chủ trì cuộc họp về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Việt Nam có tiềm năng lớn trở thành trung tâm logistics thế giới

Việt Nam có tiềm năng lớn trở thành trung tâm logistics thế giới

6 tỉnh Việt Bắc xúc tiến, quảng bá du lịch tại Đà Nẵng

6 tỉnh Việt Bắc xúc tiến, quảng bá du lịch tại Đà Nẵng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn đại biểu Hội Phụ nữ Lào và Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn đại biểu Hội Phụ nữ Lào và Campuchia

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Nâng tầm hợp tác văn hóa – du lịch, tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc

Nâng tầm hợp tác văn hóa – du lịch, tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc