Đại tá Kim Cương như con tằm nhả tơ ra nhiều tác phẩm văn thơ khi tuổi xế chiều

Làng Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình  là quê hương của Đại tá tác giả văn thơ Nguyễn … Đọc tiếp Đại tá Kim Cương như con tằm nhả tơ ra nhiều tác phẩm văn thơ khi tuổi xế chiều